Regulamin uczestnictwa

§1 Uwagi ogólne

1.1. Wyprawa skierowana jest do miłośników jazdy terenowej i ma charakter turystyczno-krajoznawczy.
1.2. Udział w wyprawie polega na podróżowaniu samochodem terenowym po drogach publicznych oraz po bezdrożach.
1.3. Całość wyprawy nadzorowana jest przez przewodnika.
1.4. Każdy uczestnik bierze udział w wyprawie na własne ryzyko.

§2 Stan zdrowia uczestnika

2.1. W wyprawie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby znajdujące się w stanie zdrowia nie stanowiącym przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów samochodowych oraz podejmowania wysiłku fizycznego.
2.2. Przed rozpoczęciem wyprawy każdy uczestnik składa oświadczenie o stanie swojego zdrowia, przebytych chorobach oraz przyjmowanych lekach.
2.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestnika.
2.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących stanu zdrowia uczestnika organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z uczestnikiem przed rozpoczęciem wyprawy lub do wykluczenia go z dalszego udziału w wyprawie.

§3 Kwalifikacje uczestnika

3.1. W wyprawie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.
3.2. Udział niepełnoletniego uczestnika możliwy jest tylko w obecności jego opiekuna, po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.
3.3. Uczestnik kierujący pojazdem musi posiadać prawo jazdy i mieć skończone co najmniej 21 lat.
3.4. Uczestnik nie musi posiadać wcześniejszego doświadczenia w jeździe samochodem terenowym.

§4 Samochody terenowe

4.1. Uczestnicy wyprawy jadą 4-osobowymi samochodami dostarczonymi przez organizatora.
4.2. Samochody są przygotowane do jazdy w terenie oraz wyposażone w niezbędny sprzęt, w tym posiadają CB radio, linę, oraz apteczkę.
4.3. Istnieje możliwość podróżowania własnym samochodem, dopuszczonym do udziału w wyprawie po wcześniejszej ocenie jego stanu technicznego przez organizatora.
4.4. Odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie i wyposażenie samochodu prywatnego ciąży na właścicielu.

§5 Charakter wyprawy

5.1. Wyprawa nie jest próbą czasową i nie ma charakteru rywalizacji.
5.2. Każda załoga jedzie własnym, niewymuszonym tempem a przewodnik koryguje prędkość całej kolumny, dostosowując ją do warunków oraz umiejętności uczestników.
5.3. Wszelkie sugestie dotyczące postojów i zmian trasy muszą być uzgadniane z przewodnikiem oraz resztą uczestników.

§6 Obowiązki kierowcy

6.1. Kierowca odpowiada za bezpieczeństwo swoje i pasażerów.
6.2. Kierowca zobowiązuje się, że nie będzie znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków
ani żadnych innych środków o podobnym działaniu podczas prowadzenia samochodu.
6.3. Kierowca pokonuje trasę wyznaczoną przez organizatora. Wszelkie zmiany trasy możliwe są tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody przewodnika.
6.4. Na drogach publicznych kierowca ma obowiązek stosowania się do przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju, a na bezdrożach do wszystkich poleceń oraz wskazówek przewodnika.
6.5. Przy pokonywaniu przeszkody kierowca sam decyduje o dalszej drodze, biorąc pod uwagę swoje umiejętności i doświadczenie.
6.6. W razie wątpliwości co do sposobu pokonania przeszkody kierowca ma obowiązek się zatrzymać i zwrócić do przewodnika wyprawy.

§7 Obowiązki uczestników

7.1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń przewodnika, współpracowania z kierowcą oraz do nieutrudniania mu prowadzenia samochodu.
7.2. Uczestnicy podróżujący samochodem nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani żadnych innych środków o podobnym działaniu.
7.3. Uczestnicy niebędący wewnątrz pojazdów muszą zachowywać ostrożność znajdując się blisko poruszających sie samochodów.
7.4. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać szczególną ostrożność w bezpośrednim otoczeniu napiętych lin wyciągarek oraz podczas trudniejszych odcinków przeprawowych.
7.5. W przypadku problemów z pokonaniem przeszkody uczestnicy zobowiązani są do wzajemnej pomocy w ramach swojej załogi oraz pomiędzy załogami.
7.6. Uczestnicy są zobowiązani do udzielania pomocy w razie wypadku lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach przewodnika oraz służby ratownicze/medyczne.
7.6. Uczestnicy chcący nocować w innym miejscu niż przewidział organizator zobowiązani są do ustalenia tego z przewodnikiem.
7.7. Wszelkie inne zmiany w programie imprezy powinny być zgłaszane przewodnikowi.

§8 Zasady komunikacji

8.1. Załogi komunikują się z przewodnikiem za pomocą CB radio.
8.2. Uczestnicy zobowiązani są do informowania drogą radiową o wszelkich problemach z samochodem lub z pokonaniem przeszkody, a w szczególności o wszelkich przypadkach nieplanowanego postoju.
8.3. Każda załoga musi posiadać minimum jeden telefon komórkowy na wypadek konieczności wezwania pomocy.

§9 Prawa i obowiązku przewodnika

9.1. Przewodnik ma prawo wydawać polecenia oraz zalecenia dotyczące wyprawy.
9.2. Przewodnik ma prawo zmiany trasy wyprawy w przypadku wystąpienia przeszkód zbyt trudnych do pokonania przez załogi oraz w razie zgodnej woli wszystkich uczestników.
9.3. Przewodnik ma prawo zmienić program imprezy na wniosek uczestników.
9.3. Przewodnik ma obowiązek informowania uczestników o wszelkich zmianach w planie przejazdu.
9.4. Przewodnik podchodzi indywidualnie do każdego uczestnika, uwzględniając jego umiejętności i doświadczenie w jeździe terenowej.
9.5. Przewodnik dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wyprawy.

§10 Zachowania zabronione

10.1. Zabrania się wybierania innej trasy niż nakazuje przewodnik, a zwłaszcza poruszania się poza drogami do tego przeznaczonymi.
10.2. Zabrania się brawurowego prowadzenia samochodu.
10.3. Zabrania się zaśmiecania i niszczenia środowiska naturalnego.
10.4. Zabrania się w przypadku używania wyciągarek, zaczepiania liny o drzewo bez pośrednictwa specjalnego pasa.
10.4. Zabrania się wycinania drzew oraz używania pił spalinowych.
10.5. Zabrania się wzniecania ognia w miejscach niedozwolonych oraz bez zgody przewodnika.

§11 Awaria samochodu

11.1. W przypadku awarii samochodu przewodnik dołoży wszelkich starań, aby naprawić go własnymi siłami.
11.2. W razie usterki niemożliwej do usunięcia w terenie przy pomocy podstawowego sprzętu, samochód zostanie odholowany do najbliższej bazy technicznej.
11.3. Organizator dostarczy uczestnikom samochód zastępczy, o ile tylko będzie to możliwe z uwagi na lokalizację uczestników.
11.4. Punkt 11.3. nie ma zastosowania do sytuacji, gdy samochód uległ awarii z rażącej winy uczestnika lub w przypadku niestosowania się do poleceń przewodnika.

§12 Odpowiedzialność

12.1. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karna za wszelkie szkody jakie
spowodował sam lub używany przez niego pojazd.
12.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestnika lub szkodę powstałą w prywatnym samochodzie.
12.3. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w imprezie w razie nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności w przypadku niestosowania się do poleceń przewodnika

§ 13 Prawa organizatora

13.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian w imprezie, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub nakazem władz.
13.2. Organizator może całkowicie odwołać imprezę, jeżeli będzie to konieczne ze względu na niezwykłe okoliczności, bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności za straty z tego tytułu powstałe.